NLM Logo
zdarma ste prijali, zdarma dávajte (Evanjelium podľa Matúša 10:8)

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
 


Vitajte v Misii nového života.

Misia nového života prekladá a vydáva kresťanské knihy v rôznych jazykoch zadarmo, aby šírila evanjelium o vode (Ježišov krst) a Duchu, ktoré ľuďom umožňujú vyriešiť problém hriech-u, založenom na čistom Božom slove zjavenom v Biblii.

Aj keď sú dnes mnohí kresťanmi, vidíme, že mnohí z nich v skutočnosti len chodia v nedeľu do kostola, ale v ich srdci niet čistých princípov a slova spásy. Ale Ježiš povedal: "Veru, veru, ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho" (Evanjelium podľa Jána 3:5).

Čo znamená byť znovuzrodený? Byť znovuzrodený neznamená len zanechať hriešny život a začať nový, keď uveríme v Ježiša, ako si to mnoho ľudí myslí. Hoci by to bolo dobré, toto neznamená ani byť znovuzrodený, ani spasený. Keď nám Biblia vraví, že musíme byť znovuzrodení z vody a Ducha, znamená to, že "hriešnici sa musia kajať, veriť v Ježišov krst a krv kríž-a, a tak v srdci dosiahnuť odpustenie hriechov a stať sa spravodlivý-mi." Inými slovami to znamená byť znovuzrodený z vyššieuvedeného. Táto zmena nepochádza z ľudských bytostí, ale je to premena pochádzajúca od Boha.

V Prvom liste Jánovom 5:6-7 Biblia hovorí: "To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus, nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv; Duch je, ktorý svedčí, pretože Duch je pravda. Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a tí traja jedno sú." Ježiš prišiel na túto zem skrze vodu a krv. Ježiš bol zrodený z tela Panny Márie, prevtelený do tela človeka a keď dosiahol vek 30-ich rokov, Ján Krstiteľ Ho pokrstil v rieke Jordán. Skutok spásy, ktorý nás učiní znovuzrodenými z vody a Ducha, začal Ježišovým narodením a tým, že On zmyl hriechy sveta, keď na rieke Jordán prijal krst od Jána Krstiteľa, ktorý bol predstaviteľ ľudstva.

Veľmi dobre vieme, že Ježiš bol zatratený namiesto nás a prelial krv na kríž-i. Ale prečo Ježiš, samotný Boh, ktorý bol bez hriechu, musel znášať zatratenie na kríž-i? Všetko má príčinu a dôsledok. To, že Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy, je úzko spojené s Jeho krstom, keď Ho Ján Krstiteľ pokrstil na rieke Jordán, a to formou položenia rúk na hlavu. Apoštol Peter v Prvom liste 3:21 povedal, že krst je podobou, ktorá nás zachraňuje. To znamená, že Ježiš prišiel skrze krst a kríž.

Ježišov krst ukrýva záhadu odpustenia hriechu, záhadu znovuzrodenia z vody a Ducha. Ak aj napriek tomu ignorujeme Ježišov krst a neveríme voň, potom zrádzame Božiu vôľu a zriekame sa vlastnej spásy. Kresťanské knihy Misie nového života, ktoré sú zadarmo, poskytujú jasné vysvetlenie princípu spásy tým, že sa opierajú o presné a pevné biblické základy a hovoria o základnom princípe spásy, ako človek môže byť znovuzrodený z vody a Ducha. Pre získanie ďalších podrobností svojich návštevníkov nabádame k tomu, aby si prečítali kresťanské knihy, ktoré poskytujeme zadarmo v tlačenej a elektronickej podobe.


Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 
    Vyberte si jazyk

Sign up for Partnership
Partner's Zone
   
Copyright © 2001 - 2021 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.